Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Phụ lục: Nội dung luận Đại Trí Độ
PHỤ LỤC
NỘI DUNG LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

(100 Cuốn 90 Phẩm)

 
    1- Duyên Khởi luận.
    2- Giải thích Phẩm Tựa Đầu (gồm 46 Chương):
            Chương   1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời.
            Chương   2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn.
            Chương   3: Giải thích Bà-già-bà.
            Chương   4: Giải thích Trú Vương-xá thành.
            Chương   5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng.
            Chương   6: Giải thích Nghĩa ba chúng.
            Chương   7: Giải thích Bồ-tát.
            Chương   8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa.
            Chương   9: Giải thích Bồ-tát công đức.
            Chương 10: Giải thích Mười dụ.
            Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện.
            Chương 12: Giải thích Tam muội.
            Chương 13: Giải thích Phóng quang.
            Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân.
            Chương 15: Giải thích Mười phương chư Bồ-tát đến.
            Chương 16: Giải thích Xá-lợi-phất nhân duyên.
            Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật.
            Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật.

* Trang 816 *
device

            Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật.
            Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí.
            Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật.
            Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng.
            Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la
                                     Ba-la-mật.
                                  Giải thích Thi-la Ba-la-mật
            Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật.
                                     Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn.
            Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật.
                                     Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật.
            Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật.
            Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật.
            Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã.
            Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo.
            Chương 30: Giải thích Ba Tam muội, Bốn thiền,
                                                        Bốn vô lượng tâm,
                                                        Bốn vô sắc định.
            Chương 31: Giải thích Tám Bội xã, Tám Thắng xứ,
                                                        Chín Thứ đệ định,
                                                        Mười Nhất thiết xứ.
            Chương 32: Giải thích Chín Tưởng.
            Chương 33: Giải thích Tám Niệm.
            Chương 34: Giải thích Mười Tưởng.
            Chương 35: Giải thích Mười một Trí.
            Chương 36: Giải thích Mười Lực.

* Trang 817 *
device

            Chương 37: Giải thích Bốn Vô úy, Bốn Vô ngại trí.
            Chương 38: Giải thích Mười tám Pháp bất cọng.
            Chương 39: Giải thích Đại từ đại bi đương tập hành
                                                  Bát-nhã Ba-la-mật.
            Chương 40: Giải thích Sáu Thần thông.
            Chương 41: Giải thích Tùy hỷ hồi hướng.
            Chương 42: Giải thích Thiện căn cúng dường.
            Chương 43: Giải thích Mười tám Không.
            Chương 44: Giải thích Bốn Duyên.
            Chương 45: Giải thích Đáo bỉ ngạn.
            Chương 46: Giải thích Tín trì.

     3-   Giải thích Phẩm Trì bát thứ 2.
     4-   Giải thích Phẩm Tập Tương ưng thứ 3.
     5-   Giải thích Phẩm Vãng sanh thứ 4.
     6-   Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5.
     7-   Giải thích Phẩm Thiệt tướng thứ 6.
     8-   Giải thích Phẩm Tam giả thứ 7.
     9-   Giải thích Phẩm Khuyến học thứ 8.
     10- Giải thích Phẩm Tập tán thứ 9.
     11- Giải thích Phẩm Hành tướng thứ 10.
     12- Giải thích Phẩm Huyễn học thứ 11.
     13- Giải thích Phẩm Cú nghĩa thứ 12.
     14- Giải thích Phẩm Ma-ha-tát thứ 13.
     15- Giải thích Phẩm Đoạn kiến thứ 14.
     16- Giải thích Phẩm Phú-lâu-na thứ 15.
     17- Giải thích Phẩm Thừa thừa thứ 16.

* Trang 818 *
device

     18- Giải thích Phẩm Trang nghiêm thứ 17.
     19- Giải thích Phẩm Ma-ha diễn thứ 18.
     20- Giải thích Phẩm Tứ niệm xứ thứ 19.
     21- Giải thích Phẩm Phát thú thứ 20.
     22- Giải thích Phẩm Xuất đáo thứ 21.
     23- Giải thích Phẩm Thắng xuất thứ 22.
     24- Giải thích Phẩm Hàm thọ thứ 23.
     25- Giải thích Phẩm Hội tông thứ 24.
     26- Giải thích Phẩm Thập vô thứ 25.
     27- Giải thích Phẩm Vô sanh tam quán thứ 26.
     28- Giải thích Phẩm Thiên vương thứ 27.
     29- Giải thích Phẩm Như huyễn thứ 28.
     30- Giải thích Phẩm Tán hoa thứ 29.
     31- Giải thích Phẩm Tam thán thứ 30.
     32- Giải thích Phẩm Diệt tránh thứ 31.
     33- Giải thích Phẩm Đại minh thứ 32.
     34- Giải thích Phẩm Thuật thành thứ 33.
     35- Giải thích Phẩm Khuyến trì thứ 34.
     36- Giải thích Phẩm Phạm-chí thứ 35.
     37- Giải thích Phẩm Tôn đạo thứ 36.
     38- Giải thích Phẩm Xá- lợi thứ 37.
     39- Giải thích Phẩm Thập thiện thứ 38.
     40- Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39.
     41- Giải thích Phẩm Chiêu minh thứ 40.
     42 - Giải thích Phẩm Tín hũy thứ 41.
     43 - Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42

* Trang 819 *
device

     44 - Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43.
     45 - Giải thích Phẩm Chư Ba-la-mật thứ 44.
     46 - Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45.
     47 - Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46.
     48 - Giải thích Phẩm Lưỡng bất hòa hiệp thứ 47.
     49 - Giải thích Phẩm Phật mẫu thứ 48.
     50 - Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49.
     51 - Giải thích Phẩm Thành biện thứ 50.
     52 - Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51.
     53 - Giải thích Phẩm  Tri thức thứ 52.
     54 - Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53.
     55 - Giải thích Phẩm Đại như thứ 54.
     56 - Giải thích Phẩm A-bệ-bạt-trí thứ 55.
     57 - Giải thích Phẩm Chuyển bất thối luân thứ 56.
     58 - Giải thích Phẩm Thâm áo thứ 57.
     59 - Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58.
     60 - Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59.
     61 - Giải thích Phẩm Học không bất chứng thứ 60.
     62 - Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61.
     63 - Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62.
     64 - Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63.                                   
     65 - Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64.
     66 - Giải thích Phẩm Độ không thứ 65.
     67 - Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66.
     68 - Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67.
     69 - Giải thích Phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68.

* Trang 820 *
device

     70 - Giải thích Phẩm Phương tiện thứ 69.
     71 - Giải thích Phẩm Tam tuệ thứ 70.
     72 - Giải thích Phẩm Đạo thọ thứ 71.
     73 - Giải thích Phẩm Bồ-tát hạnh thứ 72.
     74 - Giải thích Phẩm Chủng thiện căn thứ 73.
     75 - Giải thích Phẩm Biến học thứ 74.
     76 - Giải thích Phẩm Tam thứ đệ học thứ 75.
     77 - Giải thích Phẩm Nhất niệm cụ vạn hạnh thứ 76.
     78 - Giải thích Phẩm  Lục dụ thứ 77.
     79 - Giải thích Phẩm Tứ nhiếp thứ 78.
     80 - Giải thích Phẩm Thiện đạt thứ 79.
     81 - Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80.
     82 - Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81.
     83 - Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82.
     84 - Giải thích Phẩm Tất định thứ 83.
     85 - Giải thích Phẩm Tứ đế thứ 84.
     86 - Giải thích Phẩm Thất dụ thứ 85.
     87 - Giải thích Phẩm  Bình đẳng thứ 86.
     88 - Giải thích Phẩm Như hóa thứ 87.
     89 - Giải thích Phẩm  Tát-bà-đa luận thứ 88.
     90 - Giải thích Phẩm  Đàm-vô-kiệt thứ 89.
     91 - Giải thích Phẩm  Chúc lụy thứ 90.
       Trên đây, Phẩm Tựa Đầu phân làm 46 Chương là theo ấn bản đời Minh, còn ấn bản Cao Ly, đời Tống, đời Nguyên có nhiều ít sai khác.
___________

* Trang 821 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com