Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Lời nói đầu
Tác giả: NÀGÀRJUNA ( LONG THỌ )
Dịch Phạn ra Hàn: CƯU MA LA THẬP
Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU
 
 
 

 
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
[ MAHÀPRAJÑÀPÀRÀMITÀŚASTRA ]
TẬP IV
( CUỐN 61 ĐẾN CUỐN 80 )
 
 
 
 
 

 
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PL.2544 - TL. 2000
 

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

LỜI NÓI ĐẦU
 
            Đây là tập 4 trong 5 tập của Luận Đại Trí Độ.  Tập 4 này có 20 cuốn, từ cuốn 61 đến cuốn 80, theo nguyên bản Hán văn. Trong 20 cuốn ny gồm từ phẩm Tùy hỷ thứ 39 đến phẩm Lục độ tương nhiếp thứ 68, để làm sáng rõ các mặt công năng thù thắng của Bát-nhã và các việc tin, hiểu, tu, chứng Bát-nhã cũng như các việc tội phước chê bai hay khen ngợi đối với Bát-nhã.
            Giáo lý Bát-nhã cốt để dìu dắt chúng ta đạt đến cái tri kiến chơn chánh đúng với thật tánh, thật tướng từ tin tưởng, học hỏi, tu hành, chứng quả, nghĩa là đạt đến cái thấy không chấp thủ tướng, không rơi vào ba thứ điên đảo là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo.
           Tưởng điên đảo là nhận thức méo mó về sự vật, như đêm mờ thấy dây cho là rắn. Nó cũng gọi là vọng tưởng (Sanna vipallasa).

* Trang 3 *
device

            Tâm điên đảo là lẫn lộn thiện ác nhân quả, tham ái nhiễm đắm theo các tướng. Nó cũng gọi là vọng tâm (Citta vipallasa)
            Kiến điên đảo là chấp thủ quan điểm theo nhị biên có, không, đoạn, thường; không đặt nó vào sự thẩm xét của tuệ giác hoàn hảo, là khả năng độc nhất để khám phá chân lý tối hậu. Nó cũng gọi là vọng kiến (Dithi vipallasa).
            Tránh được ba điên đảo như vậy chính là Bát-nhã ba-la-mật, như sẽ thấy trong các phẩm Tùy hỷ, phẩm Chiếu minh...
                                                                   PL. 2544
                                      Vạn Hạnh ngày 9 tháng 11 năm 2000
                                                        Thích Thiện Siêu
 

* Trang 4 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com