Xem Mục Lục

 Những Chữ Vàng - Garab Dorje : Đạo Sư Nhân Loại Đầu tiên của Đại Toàn Thiện Dzogchen, NXB Thiện Tri Thức

  BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

Tshig gsum gnad du brdeg-pa
Garab Dorje

I. 
NGO RANG THOG TU SPRAD
(đọc : ngo rang tog tu tray)
Người ta được đưa trực tiếp vào bản tánh của chính mình.
II. 
THAG GCIG THOD TU BCAD
(đọc : tag chig tog tu chay)
Người ta quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này.
III. 
GDENG GROL THOG TU BCA
(đọc : deng drol tog tu cha)
Người ta liên tục trực tiếp tin vào giải thoát. 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com